Home | Uniunea Europeana | Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie | Hotararea Curtii C-152/10 din 2011/06/16 - Unomedical

Hotararea Curtii C-152/10 din 2011/06/16 - Unomedical

Font size: Decrease font Enlarge font

Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, în versiunile sale aplicabile acțiunii principale, trebuie interpretată în sensul că sacul de drenaj pentru dializă, fabricat din material plastic, special conceput pentru a fi utilizat cu un dializor (rinichi artificial) și care nu poate fi folosit decât în acest mod, trebuia, între luna mai a anului 2001 și luna decembrie a anului 2003, să fie clasificat la subpoziția 3926 90 99 din această nomenclatură ca „materiale plastice și articole din material plastic”, iar sacul de drenaj urinar, fabricat din material plastic, special conceput pentru a fi utilizat cu un cateter și care nu poate, din acest motiv, să fie utilizat decât în acest mod, trebuia, pentru aceeași perioadă, să fie clasificat la subpoziția 3926 90 99 din nomenclatura menționată ca „materiale plastice și articole din material plastic”.

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea)

16 iunie 2011(*)

 

„Tariful vamal comun – Clasificare tarifară – Nomenclatura combinată – Saci de drenaj pentru dializă din plastic destinați exclusiv utilizării cu dializoare (rinichi artificiali) – Saci de drenaj urinar din plastic destinați exclusiv utilizării cu catetere – Pozițiile 9018 și 3926 – Noțiunile «părți» și «accesorii» – Alte articole din material plastic”

În cauza C‑152/10,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Højesteret (Danemarca), prin decizia din 8 martie 2010, primită de Curte la 31 martie 2010, în procedura

Unomedical A/S

împotriva

Skatteministeriet,

CURTEA (Camera a șaptea),

compusă din domnul D. Šváby, președinte de cameră, domnii G. Arestis (raportor) și J. Malenovský, judecători,

avocat general: domnul P. Cruz Villalón,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 3 martie 2011,

luând în considerare observațiile prezentate:

–        pentru Unomedical A/S, de A. Hedetoft și de M. Andersen, advokater;

–        pentru guvernul danez, de doamna B. Weis Fogh, în calitate de agent, asistată de K. Lundgaard Hansen, advokat;

–        pentru Comisia Europeană, de doamna L. Bouyon, în calitate de agent, asistată de domnul N. Fenger, profesor,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1        Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea Nomenclaturii combinate care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3), în versiunile sale aplicabile acțiunii principale (denumită în continuare „NC”), și în special cu privire la sensul care trebuie dat noțiunilor „părți” și „accesorii” care figurează în capitolul 90 din NC.

2        Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Unomedical A/S (denumită în continuare „Unomedical”), pe de o parte, și Skatteministeriet (Ministerul Impozitelor și Accizelor), pe de altă parte, cu privire la clasificarea tarifară a sacilor de drenaj urinar pentru catetere și a sacilor de drenaj destinați dializoarelor.

 Cadrul juridic

 NC

3        NC se întemeiază pe Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare „SA”), elaborat de Consiliul de Cooperare Vamală, devenit Organizația Mondială a Vămilor, instituit prin Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983 (denumită în continuare „Convenția privind SA”) și aprobată, împreună cu protocolul de modificare a acesteia din 24 iunie 1986, în numele Comunității Economice Europene prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului din 7 aprilie 1987 (JO L 198, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 3, p. 199).

4        Regulile generale pentru interpretarea NC figurează în partea I titlul I secțiunea A din aceasta, sunt identice în toate versiunile aplicabile acțiunii principale și prevăd, printre altele:

„Clasificarea mărfurilor în [NC] se efectuează în conformitate cu următoarele principii:

1.      Enunțul titlurilor secțiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca având numai o valoare indicativă, clasificarea mărfurilor considerându‑se legal determinată atunci când este în concordanță cu textul pozițiilor și al notelor de secțiuni și de capitole și atunci când nu sunt contrare termenilor utilizați în acele poziții și note după următoarele reguli.

[…]

6.      Clasificarea mărfurilor la subpozițiile unei aceleiași poziții se efectuează, în mod legal, cu respectarea textelor acelor subpoziții și a notelor de subpoziții, precum și, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, înțelegând prin aceasta că nu pot fi comparate decât subpozițiile aflate pe același nivel. În sensul acestei reguli, se utilizează și notele de secțiuni și de capitole corespunzătoare, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare.” [traducere neoficială]

5        Partea II secțiunea VII capitolul 39 din NC privește clasificarea „materialelor plastice și a articolelor din material plastic”.

6        La data faptelor din acțiunea principală, și anume între luna mai a anului 2001 și luna decembrie a anului 2003, capitolul 39 menționat cuprindea, printre altele, următoarele poziții și subpoziții:

„3926 Alte articole din material plastic […]

3926 90 – Altele: […]

3926 90 99 – – Altele.” [traducere neoficială]

7        Din nota 2 litera (r) referitoare la capitolul 39 din NC reiese că acest capitol nu cuprinde „articolele din capitolul 90 (de exemplu, elemente de optică, monturi de ochelari, instrumente de desen)” [traducere neoficială].

8        Partea II secțiunea XVIII capitolul 90 din NC privește, printre altele, clasificarea „instrumentelor și a aparatelor medico‑chirurgicale; părți și accesorii ale acestora” [traducere neoficială].

9        În ceea ce privește, în special, poziția 9018, NC, la data faptelor din acțiunea principală, prevedea următoarele:

„9018 Instrumente și aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau medicină veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie și alte aparate electromedicale, precum și aparate pentru testarea vederii:

[…]

9018 20 00 – […]

– Seringi, ace, catetere, canule și instrumente similare:

[…]

9018 39 00 – – Altele

[…

9018 90 − Alte instrumente și aparate:

[…

9018 90 30 – – Rinichi artificiali.” [traducere neoficială]

10      Notele cuprinse în capitolul 90 din NC conțin, printre altele, următoarele detalieri cu privire la părțile și la accesoriile articolelor cuprinse în acest capitol:

„2.      Sub rezerva dispozițiilor de la nota 1 de mai sus, părțile și accesoriile pentru mașini, aparate, instrumente sau articole din acest capitol se clasifică în conformitate cu următoarele reguli:

a)      părțile și accesoriile care constau din articolele menționate la una dintre pozițiile acestui capitol sau ale capitolului 84, 85 sau 91 (altele decât cele de la pozițiile 8485, 8548 sau 9033) se clasifică la pozițiile respective, oricare ar fi mașinile, aparatele sau instrumentele cărora le sunt destinate;

b)      părțile și accesoriile, atunci când pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal unei mașini, unui instrument sau unui aparat sau mai multor mașini, instrumente sau aparate de la aceeași poziție (inclusiv de la pozițiile 9010, 9013 sau 9031), altele decât cele prevăzute la alineatul precedent, se clasifică la poziția aferentă a acestor mașini, aparate sau instrumente;

c)      toate celelalte părți și accesorii sunt cuprinse la poziția 9033.” [traducere neoficială]

 Nota explicativă la SA aferentă poziției 8473

11      În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Convenția privind SA, a fost instituit în cadrul Consiliului de Cooperare Vamală un comitet, denumit „Comitetul Sistemului armonizat”, format din reprezentanți ai fiecărei părți contractante. Funcția sa constă, printre altele, în a propune orice proiect de modificare a convenției respective și în a redacta note explicative, avize de clasificare și alte avize pentru interpretarea SA.

12      În temeiul articolului 3 alineatul (1) din convenția menționată, fiecare parte contractantă se angajează ca nomenclaturile sale tarifare și statistice să fie conforme cu SA, să utilizeze toate pozițiile și subpozițiile acestuia, fără completări sau modificări, precum și codurile numerice aferente acestora și să respecte ordinea de numerotare a respectivului sistem. Fiecare parte contractantă se angajează de asemenea să aplice normele generale de interpretare a SA, precum și toate notele din secțiunile, din capitolele și de la subpozițiile SA și să nu modifice domeniul de aplicare al acestora.

13      Nota explicativă la SA aferentă poziției 8473 din SA prevede:

„Accesoriile de la această poziție pot consta fie în sisteme de echipamente interschimbabile care permit adaptarea mașinilor la o anumită activitate, fie în mecanisme care le conferă posibilități suplimentare, fie în dispozitive de natură să asigure un anumit serviciu în raport cu funcția principală a mașinii.”

 Acțiunea principală și întrebările preliminare

14      Unomedical a importat în Danemarca, între luna mai a anului 2001 și luna decembrie a anului 2003, saci de drenaj urinar pentru catetere și saci de drenaj pentru dializoare.

15      Potrivit instanței de trimitere, sacii de drenaj urinar pentru catetere sunt saci cu o capacitate de doi litri, destinați pacienților imobilizați la pat. Aceștia sunt fabricați din foi din material plastic și din componente plastice turnate prin injectare. Sacii sunt concepuți astfel încât să funcționeze cu un cateter balon standard, dar sunt importați și vânduți fără cateter. Aceștia au drept funcție să colecteze urina, asigurând în același timp un mediu steril în jurul cateterului, și permit de asemenea observarea, măsurarea și prelevarea de eșantioane de urină drenată.

16      Partea superioară a acestor saci este echipată cu un racord pe care este lipită o canulă dimensionată astfel încât să corespundă fluxurilor de urină. Una dintre extremitățile canulei este echipată cu un conector conceput pentru a fi legat la un cateter balon standard și pentru a permite de asemenea luarea de eșantioane de urină. În plus, în acești saci a fost prevăzută o valvă antirefulare destinată să prevină refularea urinei din sac către vezica pacientului. La extremitatea inferioară, sacii sunt echipați de asemenea cu un racord pe care este ajustată o valvă de scurgere utilizată pentru golirea conținutului. Acești saci sunt goliți în mod regulat și, în principiu, sunt schimbați cel puțin o dată pe săptămână.

17      În ceea ce privește sacii de drenaj pentru dializoare, instanța de trimitere subliniază că aceștia sunt saci de hemodializă concepuți în mod special astfel încât să se adapteze la un dializor care are drept funcție să purifice sângele pacientului și să extragă din corp lichidele în exces atunci când rinichii pacientului nu mai sunt în măsură să exercite această funcție. Acești saci din material plastic, cu o capacitate de doi litri, servesc la colectarea lichidelor în exces filtrate de dializor. Sacii, în timpul utilizării, sunt suspendați de un cârlig în partea de jos a dializorului și sunt echipați cu un racord la capătul căruia este fixat un conector utilizat pentru racordarea sacului la aparatul însuși.

18      Dializoarele sunt echipate în general cu un mecanism care împiedică sau întrerupe, în mod electronic, dializa în caz de ruptură a sistemului închis din cauza unui defect de etanșeitate sau a prezenței de aer în canule. De asemenea, dializoarele sunt fabricate astfel încât să se oprească și să dea alarma în caz de saturație a sacilor de dializă sau în caz de montare greșită a acestor saci.

19      Pentru importul acestor mărfuri, între 1 mai 2001 și 31 decembrie 2003, Biroul regional vamal din Nordsjælland, în Helsingør (Told‑Skat Nordsjælland, Region Helsingør), considerând că sacii trebuiau să fie clasificați la subpoziția tarifară 3926 90 99 din NC ca „materiale plastice și articole din material plastic” a solicitat o taxă vamală egală cu 6,5 % în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 82/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 decembrie 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, rectificare în JO 1997, L 179, p. 11, Ediție specială, 02/vol. 9, p. 250, denumit în continuare „Codul vamal”).

20      Considerând că sacii importați trebuiau să fie clasificați la subpoziția 9018 39 00 din NC pentru sacii de drenaj urinar fabricați pentru catetere și, respectiv, la subpoziția 9018 90 30 din NC pentru sacii de drenaj destinați dializoarelor, ca „părți” și/sau „accesorii” ale unui cateter sau ale unui dializor, astfel cum sunt prevăzute în capitolul 90 din această nomenclatură, și, prin urmare, să fie scutiți de taxele vamale, Unomedical a contestat această decizie la Landsskatteretten. Acesta din urmă, prin Ordonanța din 15 noiembrie 2005, a confirmat decizia Told‑Skat Nordsjælland, Region Helsingør.

21      Unomedical a sesizat cu privire la această cauză Østre Landsret, care, printr‑o hotărâre din 19 decembrie 2007, a respins acțiunea. În decizia sa, această instanță a făcut trimitere în special la Hotărârea Curții din 7 februarie 2002, Turbon International (C‑276/00, Rec., p. I‑1389), prin care Curtea a definit noțiunile „părți” și „accesorii” în lumina poziției tarifare 8473 din NC și a apreciat că nu existau suficiente elemente care să permită transpunerea definițiilor noțiunilor menționate altor poziții tarifare.

22      Cu toate acestea, Østre Landsret a apreciat că funcționarea unui cateter nu depindea de instalarea unui sac de drenaj urinar precum cel în cauză în acțiunea principală și a concluzionat că acest tip de saci nu poate fi considerat un „accesoriu” al unui cateter. În ceea ce privește sacii destinați dializoarelor, aceeași instanță a considerat că ei nu contribuiau la procesul de dializă însuși și că nu puteau, în consecință, să constituie o „parte” a acestor aparate. Prin urmare, potrivit Østre Landsret, cele două tipuri de saci trebuiau să fie clasificate în capitolul 39 din NC ca „materiale plastice și articole din material plastic”. Unomedical a sesizat ulterior Højesteret.

23      Considerând că clasificarea sacilor în cauză în acțiunea principală depinde de interpretarea noțiunilor „părți” și „accesorii” care figurează în capitolul 90 din NC, Højesteret a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1)      Sacul pentru dializă, fabricat din material plastic, special conceput și care poate fi utilizat numai cu un dializor, trebuie clasificat în:

–        capitolul 90 [din NC], la subpoziția [9018 90 30], ca «parte» și/sau «accesoriu» al unui dializor, în sensul notei 2 litera (b) din capitolul 90 din Tariful vamal comun,

sau la

–        capitolul 39 [din NC], la subpoziția 3926 90 99, ca «materiale plastice» sau «articole din material plastic»?

2)      Sacul de drenaj urinar, fabricat din material plastic, special conceput și care, prin urmare, poate fi utilizat numai și, de fapt, este utilizat numai împreună cu un cateter, trebuie clasificat la

–        capitolul 90 [din NC], la subpoziția [9018 39 00], ca «parte» și/sau «accesoriu» al unui cateter, în sensul notei 2 litera (b) din capitolul 90 din Tariful vamal comun,

sau la

–        capitolul 39 [din NC], la subpoziția 3926 90 99, ca «materiale plastice» sau «articole din material plastic»?”

 Cu privire la întrebările preliminare

24      Prin intermediul celor două întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită Curții, în esență, să stabilească dacă, pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2001 și 31 decembrie 2003, sacii de drenaj din plastic trebuie considerați „părți” și/sau „accesorii” ale unui cateter sau ale unui dializor și, pentru acest motiv, ca încadrându‑se la poziția 9018 din NC sau dacă acești saci trebuie clasificați la poziția 3926 din NC ca „articole din material plastic”.

25      De la bun început, trebuie amintită jurisprudența constantă a Curții, potrivit căreia, în interesul securității juridice și al facilității controalelor, criteriul decisiv pentru clasificarea tarifară a mărfurilor trebuie căutat, în general, în caracteristicile și în proprietățile lor obiective, astfel cum au fost definite în formularea poziției din NC și în notele de secțiune sau de capitol (a se vedea în special Hotărârea din 18 iulie 2007, Olicom, C‑142/06, Rep., p. I‑6675, punctul 16, Hotărârea din 19 februarie 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, Rep., p. I‑1167, punctul 31, precum și Hotărârea din 14 aprilie 2011, British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 și C‑289/09, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 60).

26      În speță, ținând seama de caracteristicile fizice ale acestora, în principiu, sacii de drenaj din plastic în cauză în acțiunea principală trebuie clasificați în capitolul 39 din NC. Cu toate acestea, trebuie să se constate că, conform notei 2 litera (r) din capitolul 39 din NC, capitolul respectiv nu cuprinde articolele din capitolul 90 din NC. În consecință, este important să se analizeze dacă mărfurile în cauză în acțiunea principală pot fi clasificate în capitolul 90 menționat și în special la poziția 9018 din NC.

27      Astfel cum susțin părțile din acțiunea principală, trebuie să se menționeze că cateterele și dializoarele se încadrează la poziția 9018 din NC ca „[i]nstrumente și aparate pentru medicină”. Clasificarea la poziția 9018 din NC a sacilor de drenaj urinar pentru catetere și a sacilor de drenaj pentru dializoare nu este posibilă, așadar, decât cu condiția ca sacii menționați să poată fi considerați „părți” sau, respectiv, „accesorii” ale unui cateter sau ale unui dializor.

28      În acest sens, nota 2 litera (b) din capitolul 90 din NC arată că „părțile și accesoriile, atunci când pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal unei mașini, unui instrument sau unui aparat sau mai multor mașini, instrumente sau aparate de la aceeași poziție […], […] se clasifică la poziția aferentă a acestor mașini, aparate sau instrumente” [traducere neoficială].

29      În această privință, trebuie să se constate că, astfel cum susține instanța de trimitere, Regulamentul nr. 2658/87, în versiunile sale aplicabile acțiunii principale, nu definește noțiunile „părți” și „accesorii” în sensul capitolului 90 din NC. Totuși Curtea, pronunțându‑se asupra conținutului acestor noțiuni în raport cu poziția 8473 din NC pentru clasificarea cartușelor de cerneală pentru imprimantă, a arătat că noțiunea „părți” implică prezența unui ansamblu pentru funcționarea căruia acestea sunt indispensabile și că noțiunea „accesorii” presupune prezența unor sisteme de echipamente interschimbabile care permit adaptarea unui aparat la o anumită activitate, care îi conferă posibilități suplimentare sau îl face în măsură să asigure un anumit serviciu în raport cu funcția sa principală (a se vedea Hotărârea Turbon International, citată anterior, punctele 30 și 32).

30      În speță, nimic nu permite să se concluzioneze că noțiunile menționate nu pot primi o definiție identică în cadrul pozițiilor 8473 și 9018 din NC. În plus, aplicarea acelorași definiții pentru aceste două poziții garantează o aplicare coerentă și uniformă a Tarifului vamal comun.

31      În această privință, în ceea ce privește noțiunea „părți”, trebuie să se sublinieze că, în Hotărârea din 15 februarie 2007, RUMA (C‑183/06, Rep., p. I‑1559, punctul 31), Curtea a avut deja ocazia să utilizeze această noțiune astfel cum este definită în Hotărârea Turbon International, citată anterior, pentru poziția 8473 din NC, în cadrul unei întrebări privind clasificarea unui produs la una dintre diferitele subpoziții ale capitolului 85 din NC.

32      În ceea ce privește noțiunea „accesorii”, în Hotărârea Turbon International, citată anterior, Curtea se referă la conținutul notei explicative la SA aferente poziției 8473 din NC pentru a stabili definiția acestei noțiuni.

33      În această privință, potrivit unei jurisprudențe constante, atât notele care precedă capitolele din Tariful vamal comun, cât și notele explicative la SA reprezintă mijloace importante de asigurare a unei aplicări uniforme a acestui tarif și oferă, prin ele însele, elemente valabile pentru interpretarea acestuia (a se vedea în special Hotărârea din 20 noiembrie 1997, Wiener SI, C‑338/95, Rec., p. I‑6495, punctul 11, și Hotărârea Turbon International, citată anterior, punctul 22). Așadar, în lipsa unor elemente contrare, trebuie să se aplice poziției 9018 din NC definiția noțiunii „accesorii” dată în Hotărârea Turbon International, citată anterior, care se întemeiază pe o notă explicativă la SA aferentă poziției 8473.

34      În plus, trebuie să se sublinieze de asemenea că nota 2 litera (a) din capitolul 90 din NC, având în vedere capitolele 84, 85, 90 și 91 din NC, se referă la noțiunile „părți” și „accesorii”, permițând astfel să se deducă din aceasta că noțiunile menționate au același sens în aceste capitole.

35      În ceea ce privește produsele în cauză în acțiunea principală, trebuie să se constate că niciunul dintre acestea nu poate fi calificat ca „parte” sau ca „accesoriu” ale unui cateter (subpoziția 9018 39 00) sau, respectiv, a unui dializor (rinichi artificial) (subpoziția 9018 90 30).

36      Nici sacul de drenaj urinar pentru catetere, nici sacul de drenaj destinat dializoarelor nu sunt indispensabile pentru funcționarea unor astfel de instrumente sau aparate. Astfel, rezultă că funcționarea unui cateter nu depinde de prezența unui sac de drenaj urinar și, în același mod, cea a unui dializor nu este condiționată de prezența unui sac de drenaj pentru dializă, în măsura în care procesul care constă în purificarea sângelui se încheie la momentul utilizării acestui sac, care servește numai pentru colectarea lichidelor eliminate (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 19 octombrie 2000, Peacock, C‑339/98, Rec., p. I‑8947, punctul 21, și Hotărârea Turbon International, citată anterior, punctul 30).

37      Această din urmă constatare nu poate fi pusă în discuție de faptul că dializorul nu funcționează decât în prezența unui astfel de sac. În această privință, este suficient să se constate, astfel cum subliniază Comisia Europeană, că, în lipsa mecanismului de securitate cu care este echipat aparatul menționat, procesul de dializă ar putea să se efectueze fără sac, acest mecanism de securitate stabilind singur o legătură între aparat și sacul respectiv (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 26 octombrie 2006, Turbon International, C‑250/05, Rec., p. I‑10351, punctul 23).

38      De asemenea, sacii menționați nu permit adaptarea instrumentelor și a aparatelor menționate mai sus la o anumită activitate, nici nu le conferă posibilități suplimentare și nu îi fac în măsură să asigure un anumit serviciu în raport cu funcția lor principală. Astfel, singura funcție a unui sac de drenaj legat de un cateter este colectarea fluidelor eliminate după ce cateterul însuși și‑a îndeplinit propria funcție, care constă în drenarea urinei prezente în vezică. În ceea ce privește sacul de drenaj destinat unui dializor, acesta nu permite dializorului să efectueze alte funcții decât cea căreia îi este destinat, care este purificarea sângelui.

39      Având în vedere considerațiile care precedă, mărfuri precum cele în cauză în acțiunea principală nu pot fi clasificate în capitolul 90 din NC. Așadar, acestea trebuie clasificate la poziția 3926 din NC ca „articole din material plastic” și, mai precis, la subpoziția 3926 90 99 din NC.

40      În cele din urmă, o astfel de clasificare este coroborată cu avizele de clasificare ale Comitetului Codului Vamal și ale Comitetului SA, care clasifică tipul de saci precum cel în cauză în acțiunea principală la poziția 3926 din NC.

41      În această privință, din jurisprudența Curții reiese că avizele acestor două comitete, chiar dacă nu au forță obligatorie în drept, reprezintă totuși un mijloc important în asigurarea aplicării uniforme a Codului vamal de către autoritățile vamale ale statelor membre și pot, ca atare, să fie considerate mijloace legale de interpretare a codului menționat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 decembrie 2007, Van Landeghem, C‑486/06, Rep., p. I‑10661, punctul 25, și, respectiv, Hotărârea din 22 mai 2008, Ecco Sko, C‑165/07, Rep., p. I‑4037, punctul 47).

42      În plus, trebuie să se precizeze că, spre deosebire de argumentele susținute de Unomedical, aceste avize interpretative, care nu au determinat adoptarea unui regulament, pot fi utilizate în mod valabil în raporturile juridice născute și constituite înainte de adoptarea avizelor menționate.

43      În consecință, trebuie să se răspundă la întrebările adresate că NC trebuie interpretată în sensul că sacul de drenaj pentru dializă, fabricat din material plastic, special conceput pentru a fi utilizat cu un dializor (rinichi artificial) și care nu poate fi folosit decât în acest mod, trebuia, între luna mai a anului 2001 și luna decembrie a anului 2003, să fie clasificat la subpoziția 3926 90 99 din această nomenclatură ca „materiale plastice și articole din material plastic”, iar sacul de drenaj urinar, fabricat din material plastic, special conceput pentru a fi utilizat cu un cateter și care nu poate, din acest motiv, să fie utilizat decât în acest mod, trebuia, pentru aceeași perioadă, să fie clasificat la subpoziția 3926 90 99 din nomenclatura menționată ca „materiale plastice și articole din material plastic”.

 Cu privire la cheltuielile de judecată

44      Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a șaptea) declară:

Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, în versiunile sale aplicabile acțiunii principale, trebuie interpretată în sensul că sacul de drenaj pentru dializă, fabricat din material plastic, special conceput pentru a fi utilizat cu un dializor (rinichi artificial) și care nu poate fi folosit decât în acest mod, trebuia, între luna mai a anului 2001 și luna decembrie a anului 2003, să fie clasificat la subpoziția 3926 90 99 din această nomenclatură ca „materiale plastice și articole din material plastic”, iar sacul de drenaj urinar, fabricat din material plastic, special conceput pentru a fi utilizat cu un cateter și care nu poate, din acest motiv, să fie utilizat decât în acest mod, trebuia, pentru aceeași perioadă, să fie clasificat la subpoziția 3926 90 99 din nomenclatura menționată ca „materiale plastice și articole din material plastic”.

Semnături

* Limba de procedură: daneza.

Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Magazin Online La Cheie de la Summer Cart
Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

29 RON 26 RON

Rate this article
0
Tratatul de la Lisabona

Cetăţenia europeană

29 RON 25 RON

Tratatul de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene

(conform Tratatului de la Lisabona)

43 RON 39 RON

eXTReMe Tracker